Regulamin

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.domowemelodie.pl

Sprzedającym są domowe melodie, dostępne pod adresem: DOMOWE MELODIE, ul. ZAWOJA 876, 34-222 ZAWOJA, prowadzące działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i wpisane do niej pod numerem NIP 6321368221, REGON 240692928 zwanymi dalej Usługodawcą.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@domowemelodie.pl

2. Słowniczek:

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.domowemelodie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.domowemelodie.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Usługodawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Towary oferowane w sklepie www.domowemelodie.pl to płyty CD z utworami domowe melodie zapakowane w ręcznie wykonane okładki. Towar jest nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych, oraz został legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
Procesor: 1 GHz
RAM: 1 GB pamięci RAM
Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
Sterowanie: klawiatura, mysz
Opcjonalnie: słuchawki
Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 10) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.domowemelodie.pl

8. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a. wyboru zamawianych towarów
b. wprowadzenia dokładnego adresu dostawy wraz z danymi osoby kontaktowej, numerem telefonu oraz pełną nazwą firmy (w przypadku doręczenia na adres firmowy)
c. wyboru sposobu płatności

10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Usługodawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

11. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem danych jest firma domowe melodie. Kontakt w sprawie modyfikacji, usunięcia danych pod adresem email: kontakt@domowemelodie.pl .

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
osób trzecich.

12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do orientacyjnego czasu dostawy podanego w Regulaminie należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Wykonanie umowy nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta z uwagi na fakt, że Towar jest robiony ręcznie.
Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

13. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie ma możliwości osobistego odbioru towarów w siedzibie sprzedającego.
Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi przy składaniu zamówienia.
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych transferuj.pl  na konto bankowe sklepu.
3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, Ceny znajdujące się przy każdej płycie:
a) nie zawierają kosztów dostawy.
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Usługodawcy w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z kosztem dostawy przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru opcji ,,Zobacz Koszyk’’ w polu ,,Podsumowanie Koszyka“.
Informacja o kosztach wysyłki zagranicznej pojawi się po wypełnieniu przez Klienta pól w opcji
,,Oblicz koszty wysyłki “.

3. REKLAMACJA

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Usługodawcy. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar wraz z dowodem zakupu przesyłką pocztową ekonomiczną na adres: DOMOWE MELODIE, ul. ZAWOJA 876, 34-222 ZAWOJA. Usługodawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru, Usługodawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy (do zachowania 10-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) wraz z przesłaniem dowodu zakupu. Zwrot towaru powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni. Zwracany towar należy odesłać na adres: DOMOWE MELODIE, ul. ZAWOJA 876, 34-222 ZAWOJA.
Usługodawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z numerem konta bankowego Klienta lub innymi danymi umożliwiającymi zwrot należności.

6. DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w www.domowemelodie.pl, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).